હાલી નૃત્ય

સુરત જિલ્લા ના દુબળા આદિવાસી વડે કરવામાં આવતું આ નૃત્ય છે. આ નૃત્ય કરવા માટે એક સ્ત્રી અને એક પુરુષ એમ વારા-ફરતી ગોઠવાઈ એક વર્તુળાકાર બનાવે છે.

એકબીજાના કમ્મર પર હાથ રાખી ઢોલ અને થાળી ના તાલ સાથે તાલ મિલાવી ને આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે.

« Back to Glossary Index