પ્રથમ સૂત્ર

પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો

બીજું સૂત્ર

ખાવામાં સાવચેતી રાખો

ત્રીજું સૂત્ર

દરરોજ કસરત કરો

ચોથું સૂત્ર

વ્યસન છોડી દો

પાંચમું સૂત્ર