પ્રિય વસ્તુ પર નિબંધ | Favourite Essay in Gujarati

પ્રિય વસ્તુ પર નિબંધ  | Gujarati Nibandh

પરીક્ષાઓ માં ઘણી વખત મારી પ્રિય વસ્તુ કે વ્યક્તિ પર નિબંધ પૂછવામાં આવતા હોય છે, જેમ કે મારો પ્રિય ખેલ, મારા પ્રિય કાકા વગેરે… અહી અમે આપની સાથે તે સંબંધિત નિબંધ આપીશું.

મારી પ્રિય રમતમારા પ્રિય લેખક
મારો પ્રિય મિત્ર

અન્ય વિષયો પર ગુજરાતી નિબંધ

રાષ્ટ્રીય તહેવારો પર નિબંધ(National festival Nibandh)ભારત સંબંધિત જુદા જુદા નિબંધ(Gujarati Nibandh on India)
મહિલાઓ પર જુદા-જુદા નિબંધવિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી પર નિબંધ(Gujarati Essay on Science and Technology)
પર્યાવરણ સંબંધિત નિબંધ(Environment Essay in Gujarati)શિક્ષા પર નિબંધ(Essay on Education in Gujarati)
પ્રિય વસ્તુ પર નિબંધ(Favourite Essay in Gujarati)સામાજિક મુદ્દાઓ પર નિબંધ(Essay on Social issue)
મહાન વ્યક્તિઓ પર નિબંધ(Gujarati Essay on Famous People)Festival Essay in Gujarati | તહેવારો પર નિબંધ