ગુજરાતી રમુજ: X હતી એ મારી…

X હતી એ મારી 
પરંતુ આજ સાત વર્ષ બાદ મળી, 
XXL થયી ગઈ છે હવે એ 

Leave a Comment