ગુજરાતી જોક્સ: એંજીનિયર તો એંજીનિયર ભાઈ…

એક હેલીકોપ્ટર માં 10 ડોક્ટર, 5 શિક્ષક અને એક એંજીનિયર એક જ રસ્સી થી લટકાયેલા હતા, 
પાઇલોટ કહે વજન વધારે હોવાથી કોઈ એક વ્યક્તિ એ રસ્સી છોડવી પડશે. 
એંજીનિયર કહે એ કુરબાની હું આપીશ, વગાડો તાળીઓ, 
બધાએ રસ્સી છોડી તાળીઓ વગાડી, વજન ઘટી ગયું, 
એંજીનિયર તો એંજીનિયર ભાઈ… 

Leave a Comment