ગુજરાતી રમુજ: આજના બેરોજગાર ની વ્યથા

બેરોજગારી થી તંગ થયા પછી જે લોકો
 બાવા કે સાધુ થયી જાય છે, 
તેવા જ લોકો પાસે બેરોજગારો 
સરકારી નૌકરી માટે
તાવીજ બનાવવા જાય છે. 

Leave a Comment