ગુજરાતી જોક્સ: શાયરના અંદાજ…

શાયર: મચલતી હૈ પેટ મે કુછ લહરે એસી, લગતા હૈ ઇનહે કિસી કિનારે ક ઇંતજાર હૈ. 
આપણાં જેવા: મરઘા તોડ  એકી લાગી છે...

Leave a Comment